Polityka prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych oraz plików cookies pozyskanych przez sklep internetowy Werewolf Promotion official webshop pod adresem internetowym www.werewolf-webshop.pl (zwany dalej „Sklepem”), który jest prowadzony przez firmę W-P z siedzibą we Wrocławiu. (zwaną dalej „W-P”)

Przetwarzanie danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych jest W-P z siedzibą we Wrocławiu, ul. Pełczyńska 19 lok. 1802.

2. Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji zamówień składanych w Sklepie, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji oraz do świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie prowadzenia konta osoby korzystającej zesklepu, a po wyrażeniu dodatkowej zgody, także w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną.

3. Każdej osobie, która podaje swoje dane osobowe w Sklepie przysługuje prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celów związanych z korzystaniem ze Sklepu.

4. Dane osobowe podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych w celu realizacji umów zawartych za pośrednictwem Sklepu.

5. Każdej osobie korzystającej ze Sklepu przysługuje prawo kontroli przetwarzania jej danych osobowych. W związku z tym może wystąpić do W-P z wnioskiem o udzielenie jej informacji w zakresie określonym w art. 32 ustawy z dnia z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014 r. poz. 1182).

Zabezpieczenie danych osobowych

1. W-P informuje, iż ochrona danych osobowych w Sklepie jest dla nas sprawą niezmiernie ważną, dlatego gwarantuje poufność wszelkich udostępnionych danych osobowych.

2. W celu zabezpieczenia danych osób korzystających ze Sklepu, W-P stosuje protokół SSL.

3. W celu zapewnienia zabezpieczenia ochrony danych osobowych osoby korzystające ze Sklepu zobowiązane są do ochrony loginu oraz hasła, służących do zalogowania się w Sklepie. Osoby korzystające ze Sklepu ponoszą odpowiedzialnością za udostępnienie osobom trzecim loginu i hasła służących do zalogowania się w Sklepie.

4. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, zgodnie z wymogami wynikającymi z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014 r. poz. 1182) oraz przepisów wykonawczych.